DauTu888.Com - ĐẦU TƯ ĐỂ SINH LỢI

Không có sản phẩm nào.

Đăng nhập | Đăng ký
SONG THỦ LÔ TRONG NGÀY
 

SONG THỦ VIP

Là cách chơi bộ 2 con trong ngày vào tiền đều nhau

Ví dụ số vốn 10tr thì mức vào khuyến khích là 50đ/con

Dautu888.com

 

XEM SỐ "SONG THỦ VIP" HÔM NAY >>>

 
 

SONG THỦ LÔ NGÀY 08/10/2018

Để xem tin này bạn phải là thành viên VIP để là VIP đăng ký tại đây

SONG THỦ LÔ NGÀY 21/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 21/10/2018

 

Cặp 02,03 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

02,03 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 02 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 20/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/10/2018

 

Cặp 11,12 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

11,12 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 19/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/10/2018

 

Cặp 18,19 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

18,19 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 19

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/10/2018

 

Cặp 50,51 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

50,51 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 50 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 17/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 17/10/2018

 

Cặp 62,63 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

62,63 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 16/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 16/10/2018

 

Cặp 23,24 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

23,24 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 23,24 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 15/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 15/10/2018

 

Cặp 68,69 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

68,69 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 14/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 14/10/2018

 

Cặp 76,77 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

76,77 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 76

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 13/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 13/10/2018

 

Cặp 41,42 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

41,42 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 42

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 12/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 12/10/2018

 

Cặp 10,11 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

10,11 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 10  

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 11/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 11/10/2018

 

Cặp 74,75 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

74,75 x 50 điểm/con 

KQ:  Ăn 74

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 10/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 10/10/2018

 

Cặp 96,97 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

96,97 x 50 điểm/con 

KQ:  

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 09/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 09/10/2018

 

Cặp 21,22 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

21,22 x 50 điểm/con 

KQ:  

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 07/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 07/10/2018

 

Cặp 54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

54,55 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 55 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 06/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 06/10/2018

 

Cặp 84,85 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

84,85 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 84,85

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 05/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 05/10/2018

 

Cặp 54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

54,55 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 04/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 04/10/2018

 

Cặp 32,33 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

32,33 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 03/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 03/10/2018

 

Cặp 35,36 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

35,36 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 02/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 02/10/2018

 

Cặp 48,49 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

48,49 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 48

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 01/10/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 01/10/2018

 

Cặp 31,32 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

31,32 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 10: 

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 29/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 29/09/2018

 

Cặp 22,23 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

22,23 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm + 2.750k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 28/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 28/09/2018

 

Cặp 42,43 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

42,43 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm + 7.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 27/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 27/09/2018

 

Cặp 18,19 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

18,19 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm + 7.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 26/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 26/09/2018

 

Cặp 38,39 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

38,39 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 38

Tháng 9: Tạm + 9.500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 25/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 25/09/2018

 

Cặp 72,73 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

72,73 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm + 7.750k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 24/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 24/09/2018

 

Cặp 67,68 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

67,68 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 67

Tháng 9: Tạm + 10.000k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 23/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 23/09/2018

 

Cặp 08,09 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

08,09 x 50 điểm/con 

KQ: 

Tháng 9: Tạm + 8.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 22/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 22/09/2018

 

Cặp 56,57 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

56,57x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 56,57

Tháng 9: Tạm + 10.500k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 20/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 20/09/2018

 

Cặp 54,55 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

54,55 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 55

Tháng 9: Tạm + 7.000k

Dautu888.com

 

SONG THỦ VIP NGÀY 19/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 19/09/2018

 

Cặp 56,57 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

56,57 x 50 điểm/con 

KQ: Ăn 57,57

Tháng 9: Tạm + 5.250k

Dautu888.com

 

SONG THỦ LÔ NGÀY 18/09/2018

   SONG THỦ LÔ  NGÀY 18/09/2018

 

Cặp 97,98 chơi theo tỷ lệ 1:1

Với số vốn 10tr

97,98 x 50 điểm/con 

KQ: ĂN 97

Tháng 9: Tạm -500k

Dautu888.com

 
Trang 1/8
1
... 8
TOP
Điện thoại: 01238.567.678
Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanlodedautu888/